دوشنبه, 05 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

نام و نام خانوادگی : امیر شمس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : حسابداری

مرتبه علمی : مربی

shams 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی حسابداري - دانشگاه فردوسي مشهد - 1387

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد حسابداري - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نيشابور - 1389

> عنوان پایان نامه : " به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین مقدار سفارش اقتصادی با در

نظر گرفتن منافع کل زنجیره تامین "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

>  حسابداري ميانه، اصول حسابداري، حسابداري صنعتي

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه حسابداري (1387 تا کنون)

دانشگاه جامع علمي كاربردي- مركز آموزش شهرداريها، مشهد (1389 تا 1391)

دانشگاه جامع علمي كاربردي- قوچان (1388 تا 1391)

دانشگاه پيام نور مركز قوچان (1389 تا 1391)

دانشگاه پيام نور مركز تايباد (1388 تا 1390)

كانون حسابرسان مستقل، مشهد (1389 تا 1390)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

 >  تئوري هاي حسابداري مالي، مالي- رفتاري

  مقالات مجلات و ژورنال ها

 مقالات چاپ شده

Alizadeh.H , Shams Koloukhi.A, Eshkil.M, The Effects of Ownership Structure on Disclosure Extent of Financial Information through the Websites,Journal of American Science 2013;9,2s.

 

Mehrazeen.A, Shams Kolookhi.A, The Effects of Privatizing Public Firms on Their Performance in TehranStock Exchange,World of Sciences Journal; 2013.

 

Soltanzadeh.A,Mehrazeen.A, Shams Kolookhi.A,TaghaviRazavizadeh.D,Investigating Effective Factors in the Usefulness of Cash Flows and Its Effectson the Pricing of the Investors,World of Sciences Journal; 2013.

 

Nazemi,Sh, Mosakazemi.j, KhorsandiAkbarnejhad.H,Shams Kolookhi.A,Determining and Prioritizing Supply Chain Performance EvaluationMeasures Using Lean Thinking Criteria, World of Sciences Journal; 2013.

 

Toosi.S, Shams Koloukhi.A, Karbalai, M,The Effects of Ownership and Corporate Ownership on VoluntaryInformation Disclosure Extent in Financial Reports, Journal of Basic and AppliedScientific Research,2012,2(10)9912-9917.

 

Taghavi.D, Vadiei. M, Shams Koloukhi.A,Investors’ Reaction to Growth Stability in Quarterly PerformanceMeasures of Accounting, Journal of Basic and AppliedScientific Research, 2013,3(4)866-871.

 

Nazari.A, Moradi.M, Shams Kolookhi.A, Parsian.H, The Role of Economic Factors in Profitability of Accepted Companies in Stock Exchange of Tehran, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business , 2013, VOL 5, NO 1

 

Tavakoli,A,Vadiei. M,  Shams Koloukhi.A, GharibTarzeh.A,   A Goal-Programming Model for Determining Economic Order Lot Sizing Regarding the Benefits of the Whole Supply Chain, Research Journal of Recent Sciences, Vol. 3, 2013.

سوابق پژوهشی

    نقش سودمندی اطلاعات جریان نقدی بر عملکرد شرکت ها و گزارشگری سود توسط مدیران

(طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تربت جام)

    نقش سود وزیان های ناشی از تورم در پیش بینی جریان های نقدی ناشی آینده و تصمیمات سرمایه گذاران

(طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد نیشابور)

    مالکیت عمومی و افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارش های مالی( طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تربت جام

  (  اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتها (طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد نیشابور


(  تأثیرهدفمندی یارانه ها بر عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار(طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تربت جام


نقش عوامل اقتصادی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تربت ) 

(   ارزیابی فرسودگی شغلی حسابرسان و بررسی عوامل موثر بر آن  (طرح پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تربت جام

سوابق کاری

 همکاری با موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ابتکار ارقام به مدیریت جناب آقای محمود نصرتی

با سمت حسابرس در شرکتهای ذیل:(به مدت 5/1سال)

-    سهامی خاص ایران ملاس(مالی و مالیاتی)

-    سهامی خاص تیغه اره های توس(مالی)

-    سهامی خاص تیغه اره های الماسه خراسان(مالی)

-    سهامی خاص صنایع هیدرولیک ایران(مالی)

-    سهامی عام لعاب مشهد(مالی و مالیاتی)

-    سهامی خاص فرآوری مواد معدنی سهند آساک(مالی و مالیاتی)

-    سهامی خاص پرطاووس آساک(مالی و مالیاتی)

-    سهامی خاص یافته های سرامیکی پیشرفته(مالی و مالیاتی)

-    سهامی خاص نیسان شرق(پپسی)(مالی و مالیاتی)       

  {tab=مسئوليت هاي اجرايي}

    رييس باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام (1390تاكنون)

   حسابرس، موسسه حسابرسي و مديريت ابتكار ارقام

   {tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

عضو انجمن حسابداري ايران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

{/tabs}