دوشنبه, 05 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

نام و نام خانوادگی : سید علی سلطانزاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : حسابداری

مرتبه علمی : مربی

soltan zadeh 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی حسابداري - دانشگاه صنعتي شاهرود - 1380

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد حسابداری - دانشگاه شهيد بهشتي تهران - 1384

> عنوان پایان نامه : " بررسی عوامل اصلی موفقیت شرکتها از دیدگاه حسابداری مدیریت"

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری صنعتی 1 و 2، میانه 1 و 2، پیشرفته 1

سوابق تدریس 

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه حسابداري - کارشناسی (1382 تا کنون)

- دانشگاه پيام نور فريمان -کارشناسی (1384 تا 1390)

- دانشگاه جامع علمي كاربردي، مركز صنعت غذا-تربت جام -کاردانی(1388 تا 1390)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> حسابداری مدیریت حسابرسی- بورس و مدیریت مالی

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

مقالات

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

نام و نام خانوادگي (تمام نویسندگان به ترتیب)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره، سال چاپ، صفحات

نمونه :

مریم فارابي، محمد حسین بياضي، سعید تيموري. "تأثيرآموزش مهارتهاي آگاهي واج شناختي

بربهبود عملكرد خواندن دانش آموزان مشكوك به نارساخواني". فصلنامه ايراني كودكان استثنايي

10، 1389، 342- 335 .

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

نام و نام خانوادگي (تمام نویسندگان به ترتیب)، عنوان مقاله، نام کنفرانس، شهر، کشور

سال برگزاری


Bayazi, M.H., Ahadi, H. , Fata, L., & Danesh  sani, H. (2011) , The  impact  of  a  short   cognitive  behavioral   group  intervention  on  stress  and  depression  in  patients  with  chronic   Coronary  heart   disease: A randomized   Controlled  trail, 7the international   Congress of   cognitive psychotherapy, Istanbul, turkey, 2011

 طرحهاي پژوهشي

عنوان طرح ، موسسه طرف قرارداد ، تاريخ شروع و پايان ، نوع همكاري در طرح

نمونه : بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 9 از عوامل درون سازماني

و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنها ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، 1384 0 1383

( مجري طرح ) .

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

مدیر گروه حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1389 تا کنون)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}