دوشنبه, 05 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

نام و نام خانوادگی : علی اکبر نظری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

گرایش : اقتصاد

مرتبه علمی : مربی

nazari
 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی -ليسانس، اقتصاد، دانشگاه بوعلي سينا همدان، 1375

دانشجوي دكترا، اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد اقتصاد - دانشگاه فردوسی مشهد - 1378

> عنوان پایان نامه : ""

دانشجوی دکتری-  اقتصاد، دانشگاه فردوسي مشهد

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، توسعه اقتصادي، ماليه عمومي

سوابق تدریس 

نام درس ، مقطع تحصيلي و رشته ، نام دانشگاه ، زمان

نمونه : مباحث جديد در آسيب شناسي رواني ، كارشناسي ارشد روانشناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام

از 1385 تاكنون

دانشگاه پيام نور مشهد از 1379 تا 1380

دانشگاه پيام نور مشهد از 1379 تا 1382

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  مشهد از 1379 تا 1381

دانشگاه آزاد اسلامي واحد  تربت جام از 1380 تاكنون

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی و اقتصاد انرژي

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

نام خانوادگي ، نام .، نام خانوادگي، نام همکاران به ترتیب ( تاريخ ) . عنوان مقاله . نام مجله ، شماره ، صفحاتNazari,A.A.,Shams,A.(2013),The role of economic factors in profitability of accepted companies in stock exchange of Tehran,Interdiplinary journal of contemporary research in business,Vol5,No1

 

 طرحهاي پژوهشي

عنوان طرح ، موسسه طرف قرارداد ، تاريخ شروع و پايان ، نوع همكاري در طرح

تاثير هدفمندي يارانه ها بر عملكرد شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران ،1391(همكار طرح)

بررسي ارتباط بين قيمت نفت، قيمت طلا،نرخ ارز و بازار سهام در ايران با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري،1391

(همكار طرح)

نقش عوامل اقتصادي بر سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بهادار تهران ،1392(مجري طرح)


كتب منتشرشده ( لطفاً به ترتيب از جديدترين بنويسيد).

تأليف :‌ نام خانوادگي ، نام . ، نام خانوادگي ، نام . ( تاريخ ) . نام كتاب ، جلد ، چاپ ، مكان ، نام انتشاراتي

اقتصاد خرد،2000،اول،مشهد،سگال،1383

اقتصاد کلان،1000،اول ،مشهد،کنکاش دانش،1386

اقتصاد کلان،1000،دوم ،مشهد،کنکاش دانش،1389

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

سوابق اجرايي ( لطفاً از جديدترين سمت شروع نماييد ).

عنوان سمت ، مكان ، طول دوره

معاون پژوهش و فن آوري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، از 1381 تا 1384

مدير گروه رشته حسابداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، از 1381 تا 1383

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}