چهارشنبه, 25 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

" بسمه تعالی "

با عنايت به بخشنامه، تمهيدات سازمان مركزی و تاكيد معاونت محترم علمی واحد ، كليه دانشجويان تحصيلات تكميلی از اين به بعد ،

جهت ارائه پيشنهاد موضوع و پروپوزال های خود ملزم به ثبت نام در سامانه پژوهشيار https://ris.iau.ac.ir و آپلود فايل های مربوط برای

پيشنهاد موضوع و پروپوزال خود می باشند . همچنين اساتيد نيز جهت راهنمايی و مشاوره دانشجويان لازم است در سامانه فوق ثبت نام نمايند .

 

" عواقب عدم ثبت به موقع اطلاعات در سايت مذكور به عهده اساتيد راهنما و دانشجو می باشد . "