چهارشنبه, 25 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

نام و نام خانوادگی : حمید شهابی

 

مدرك تحصيلی : دكتری

 

رشته تحصيلی : مکانیک

 

مرتبه علمی : استاديار

 

صفحه شخصی

  dr.shahabi