جمعه, 20 تیر 1399

Virtualclass

samane.mabda

photo 2020 06 22 10 15 14

non iranian

برگزاری دوره های کوتاه مدت

اطلاع رسانی برگزاری دوره های آموزشی(اساتید وکارکنان)

درخواست مدرس دوره

ابلاغ مدرس دوره با امضاء ریاست دانشگاه

پرداخت ومیزان حق التدریس دوره تخصصی کارکنان واعضای هیات علمی

صدورگواهینامه

فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت منطقه ای

فرم نظرسنجی مدرس دوره

لیست حضورغیاب اساتید و کارکنان